น้ำแข็ง
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. น้ำแข็ง
pdf.png
Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำแข็ง pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 78) (1984) Re : Ice.
pdf.png
  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 2) pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 137) B.E. 2534 (1991) Re : Ice. (No.2)
pdf.png
  1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2545 เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 3) pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 254) B.E. 2545 (2002) Re : Ice. (No. 3)
pdf.png
  1.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 285) พ.ศ.2547 เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 4) pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 285) B.E. 2547 (2004) Re : Ice (No.4)
pdf.png