ผลิตภัณฑ์ของนม
22 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
1. ผลิตภัณฑ์ของนม pdf.png
Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ.2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 352) B.E. 2556 (2013) Re : Other Milk Products.
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 7 ฉบับ (นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)
pdf.png
   
  • มติคณะกรรมการอาหารครั้งที่ 7-2/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556
pdf.png
  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 408) พ.ศ.2562 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม (ฉบับที่ 2) pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 408) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Other Milk Products.(No.2)
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนมโค นมปรุงแต่ง และ ผลิตภัณฑ์ของนม (เพิ่มเติม)
pdf.png