น้ำมันปลา
12 กุมภาพันธ์. 2567

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. น้ำมันปลา  
  1.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 422 พ.ศ. 2564 เรื่อง น้ำมันปลา

pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No.422) B.E 2564 (2021) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Fish oils.
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำมันปลา
pdf.png
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 422) พ.ศ. 2564 เรื่อง น้ำมันปลา
pdf.png