เกลือบริโภค
22 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. เกลือบริโภค  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค (ฉบับที่ - พ.ศ.2554 (333)) pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health Re : Edible Salt.
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 428/2553 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภคตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค
pdf.png