อาหารกึ่งสำเร็จรูป
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. อาหารกึ่งสำเร็จรูป pdf.png
Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 210) B.E. 2543 (2000) Re : Semi-processed Foods.
pdf.png