ซอสบางชนิด
22 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. ซอสบางชนิด
pdf.png

Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543 เรื่อง  ซอสบางชนิด pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 201) B.E. 2543 (2000) Re : Some Particular Kinds of Sauces
pdf.png