ข้าวเติมวิตามิน
22 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. ข้าวเติมวิตามิน  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 150 (พ.ศ.2536) เรื่อง ข้าวเติมวิตามิน pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 150) B.E. 2536 (1993) Re: Vitamin Fortified Rice.
pdf.png