วัตถุแต่งกลิ่นรส
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. วัตถุแต่งกลิ่นรส  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 223) พ.ศ.2544 เรื่อง วัตถุแต่งกลิ่นรส pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 223) B.E. 2544 (2001) Re: Flavouring Agents.
pdf.png