วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2529) เรื่อง การแสดงฉลากของวุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 100) B.E. 2529 (2014) Re: Labelling of Prepared gelatin dessert and Jelly.
pdf.png