อาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. อาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2565 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 432), B.E. 2565 (2022) RE:  Labeling of Food Derived from Genetically Modified Organisms*
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2565 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
pdf.png