แป้งข้าวกล้อง
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. แป้งข้าวกล้อง  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2523) เรื่อง แป้งข้าวกล้อง pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health No. 44 B.E. 2523 (1978) Re: Husked Rice Flour.
pdf.png