อาหารฉายรังสี
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. อาหารฉายรังสี  
  1.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี (ฉบับที่ - พ.ศ.2553 (325))

pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health Re : Irradiated Food.
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี
pdf.png
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การตรวจประเมินวิธีการ เครื่องมือเครื่องใช้ในการฉายรังสีและการเก็บรักษาอาหารฉายรังสี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี
pdf.png