ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 243) พ.ศ.2544 เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 243) B.E. 2544 (2001) Re: Some Meat Products.
pdf.png