อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 237) พ.ศ.2544 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 237) B.E. 2544 (2001) Re: Labelling of Ready-to-Cook Foods and Ready-to-Eat Foods.
pdf.png