ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 200) พ.ศ.2543 เรื่อง ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท pdf.png
    Notification of the Ministry of Public Health (No. 200) B.E. 2543 (2000) Re: Sauces in Sealed Containers. pdf.png