อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ pdf.png
Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 238) พ.ศ.2544 เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 238) B.E. 2544 (2001) Re: Special Purposed Foods.
pdf.png
  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 357) พ.ศ.2556 เรื่อง อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (ฉบับที่ 2) pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 357) B.E. 2556 (2013) Re: Special Purposed Foods. (No.2).
pdf.png