อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
16 มิถุนายน 2566

ลำดับ

(No.)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(Ministry of Public Health Notification)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(Document)

1

นมโค

pdf.png

Consolidated

 

1.1 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ.2556 เรื่อง นมโค
แนบท้ายประกาศ

 1. การใช้วัตถุเจือปนอาหารในนมผง
 2. การใช้วัตถุเจือปนอาหารในนมข้นแปลงไขมัน
 3. การใช้วัตถุเจือปนอาหารในนมผงแปลงไขมัน
 4. การใช้วัตถุเจือปนอาหารในนมคืนรูป
 5. การใช้วัตถุเจือปนอาหารในนมข้นหวาน
 6. การใช้วัตถุเจือปนอาหารในนมข้นหวานแปลงไขมัน
pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 350) B.E. 2556 (2013) Re : Cow’ s Milk.
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 7 ฉบับ (นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)
pdf.png

 

 

 • มติคณะกรรมการอาหารครั้งที่ 7-2/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556
pdf.png

 

1.2 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 406) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2)

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 406) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Cow's Milk (No.2)
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนมโค นมปรุงแต่ง และผลิตภัณฑ์ของนม (เพิ่มเติม)
pdf.png

2

นมปรุงแต่ง

pdf.png

Consolidated version

 

2.1 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ.2556 เรื่อง นมปรุงแต่ง

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 351) B.E. 2556 (2013) Re : Flavoured Milk.
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 7 ฉบับ (นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)
pdf.png

 

 

 • มติคณะกรรมการอาหารครั้งที่ 7-2/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556
pdf.png

 

2.2 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 407) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง นมปรุงแต่ง (ฉบับที่ 2)

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 407) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Flavoured Milk. (No.2)
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนมโค นมปรุงแต่ง และ ผลิตภัณฑ์ของนม (เพิ่มเติม)
pdf.png

3

ผลิตภัณฑ์ของนม

pdf.png

Consolidated

 

3.1 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ.2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 352) B.E. 2556 (2013) Re : Other Milk Products.
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 7 ฉบับ (นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)
pdf.png

 

 

 • มติคณะกรรมการอาหารครั้งที่ 7-2/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556
pdf.png

 

3.2 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 408) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม (ฉบับที่ 2)

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 408) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Other Milk Products.(No.2)
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนมโค นมปรุงแต่ง และ ผลิตภัณฑ์ของนม (เพิ่มเติม)
pdf.png

4

นมเปรี้ยว

pdf.png

Consolidated

 

4.1  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 353) พ.ศ.2556 เรื่อง นมเปรี้ยว

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 353) B.E. 2556 Re : Fermented Milk
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 7 ฉบับ (นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)
pdf.png

 

 

 • มติคณะกรรมการอาหารครั้งที่ 7-2/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556
pdf.png

5

ไอศกรีม

pdf.png

Consolidated

 

5.1 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 354) พ.ศ.2556 เรื่อง ไอศกรีม

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 354) B.E. 2556 (2013) Re: Ice Cream.
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 7 ฉบับ (นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)
pdf.png

6

อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

pdf.png

Consolidated

 

6.1 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ.2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
แนบท้ายประกาศ

 • บัญชีน้ำหนักเนื้ออาหาร
pdf.png

 

 

 • Ministry of Public Health Notification (No. 355) B.E. 2556 (2013) Title : Food in a Hermetically Sealed Container
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 7 ฉบับ (นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)
pdf.png

7

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท

pdf.png

Consolidated

 

7.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 356) พ.ศ.2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

pdf.png

 

 

 • Notification of Ministry of Public Health (No. 356) B.E. 2556 (2013) Re : Beverages in Sealed Container.
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 7 ฉบับ (นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)
pdf.png

 

 

 • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 185/2534 เรื่อง แก้ไขตำรับเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน
pdf.png

 

7.2 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 402) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 402) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Beverages in Sealed Container (No.2)
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)
pdf.png

 

 

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำการใช้ส่วนประกอบในเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน
pdf.png

8

ช็อกโกแลต


 

 

8.1 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 441) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต

pdf.png

 

 

 • NOTIFICATION OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH (No. 441) B.E. 2566 (2023) ISSUED BY VIRTUE OF THE FOOD ACT, B.E. 2522 (1979) Re: CHOCOLATE AND CHOCOLATE PRODUCTS
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  

 

 

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 441) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต

pdf.png

9.

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้
 

 

9.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ pdf.png

 

 

 • NOTIFICATION OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH (No. 442) B.E. 2566 (2023) ISSUED BY VIRTUE OF THE FOOD ACT, B.E. 2522 (1979) Re: COCOA BEAN PRODUCTS
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  

 

 

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้

pdf.png

10

ข้าวเติมวิตามิน

 

10.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 150 (พ.ศ.2536) เรื่อง ข้าวเติมวิตามิน

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 150) B.E. 2536 (1993) Re: Vitamin Fortified Rice.
pdf.png

11

เกลือบริโภค

 

11.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค (ฉบับที่ - พ.ศ.2554 (333))
แนบท้ายประกาศ

 • อาหารที่ใช้เกลือบริโภคเป็นส่วนประกอบที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health Re : Edible Salt
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 428/2553 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภคตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค
pdf.png

12

เครื่องดื่มเกลือแร่

pdf.png

Consolidated

 

12.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 195) พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 195) B.E. 2543 (2000) Re : Electrolyte Drinks.
pdf.png

 

12.2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ - พ.ศ.2554 (332))

pdf.png

 

 

 • Notification of Ministry of Public Health Re : Electrolyte beverage (No. 2)
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช็อกโกแลต (ฉบับที่ 2), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชา (ฉบับที่ 3), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 3), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ (ฉบับที่ 2), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (ฉบับที่ 2)
pdf.png

13

ชา

pdf.png

Consolidated

 

13.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196) พ.ศ.2543 เรื่อง ชา

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 196) B.E. 2543 (2000) Re : Tea.
pdf.png

 

13.2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 277) พ.ศ.2546 เรื่อง ชา (ฉบับที่ 2)

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 277) B.E. 2546 (2003) Re : Tea (No. 2)
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 276) พ.ศ.2546 เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 277) พ.ศ.2546 เรื่อง ชา (ฉบับที่ 2)
pdf.png

 

13.3 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชา (ฉบับที่ 3) (ฉบับที่ - พ.ศ.2554 (329))

pdf.png

 

 

 • Notification of Ministry of Public Health Re : Tea (No.3)
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช็อกโกแลต (ฉบับที่ 2), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชา (ฉบับที่ 3), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 3), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ (ฉบับที่ 2), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (ฉบับที่ 2)
pdf.png

14

กาแฟ

pdf.png

Consolidated

 

14.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543 เรื่อง กาแฟ

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 197) B.E. 2543 (2000) Re : Coffee
pdf.png

 

14.2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 276) พ.ศ.2546 เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2)

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 276) B.E. 2546 (2003) Re : Coffee (No. 2)
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 276) พ.ศ. 2546 เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 277) พ.ศ.2546 เรื่อง ชา (ฉบับที่ 2)
pdf.png

 

14.3

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 3) (ฉบับที่ - พ.ศ.2554 (330))

pdf.png

 

 

 • Notification of Ministry of Public Health Re : Coffee (No. 3)
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช็อกโกแลต (ฉบับที่ 2), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชา (ฉบับที่ 3), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาแฟ (ฉบับที่ 3), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ (ฉบับที่ 2), ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (ฉบับที่ 2)
pdf.png

15

น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

pdf.png

Consolidated

 

15.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 198) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 198) B.E. 2543 (2000) Re : Soybean Milk in Sealed Containers
pdf.png

16

น้ำแร่ธรรมชาติ

pdf.png

Consolidated

 

16.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No.199) B.E. 2543 (2000) Re : Mineral Water
pdf.png

17

ซอสบางชนิด

pdf.png

Consolidated

 

17.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543 เรื่อง  ซอสบางชนิด

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 201) B.E. 2543 (2000) Re : Some Particular Kinds of Sauces
pdf.png

18

ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง

pdf.png

Consolidated

 

18.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ - พ.ศ.2553 (317))

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health Re: Food seasoning derived from hydrolysis or fermentation of soybean protein
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
pdf.png

 

18.2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ – พ.ศ.2553 (322))

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health Re : Food seasoning derived from hydrolysis or fermentation of soybean protein (No.2)
pdf.png

 

18.3

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 404) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 3)

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 404) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Food seasonings derived from the hydrolysis or fermentation of soybean protein (No.3)
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 3)
pdf.png

19

น้ำปลา

pdf.png

Consolidated

 

19.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 203) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ำปลา

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 203) B.E. 2543 (2000) Re : Fish Sauce.
pdf.png

 

 19.2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ - พ.ศ.2553 (323))

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health Re : Fish Sauce (No2).
pdf.png

 

19.3

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 403) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ 3)

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 403) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Fish sauce (No.3)
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ 3)
pdf.png

20

น้ำส้มสายชู

pdf.png

Consolidated

 

20.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 204) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ำส้มสายชู

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 204) B.E. 2543 (2000) Re : Vinegar
pdf.png

21

น้ำมันและไขมัน

 

 

21.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 421 พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำมันและไขมัน
แนบท้ายประกาศ

 • น้ำมันและไขมัน
pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No.421) B.E 2564 (2021) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Edible oils and fats.
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน
pdf.png

 

 

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำมันและไขมัน
pdf.png

 

21.2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 422 พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำมันปลา
แนบท้ายประกาศ

 • น้ำมันปลา
pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No.422) B.E 2564 (2021) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Fish oils.
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำมันปลา
pdf.png

 

 

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 422) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำมันปลา
pdf.png

22

น้ำมันเนย

pdf.png

Consolidated

 

22.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 206) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ำมันเนย

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 206) B.E. 2543 (2000) Re : Butter Oil
pdf.png

23

เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม

pdf.png

Consolidated

 

23.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 348) พ.ศ.2555 เรื่อง เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
แนบท้ายประกาศ

 • การใช้วัตถุเจือปนอาหาร
 • การใช้วัตถุเจือปนอาหารอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด
pdf.png

 

 

 • Notification of Ministry of Public Health (No. 348) B.E. 2555 (2012) Re : Margarine, Blends, Fat spread sand Blended fat spreads
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 348) พ.ศ.2555 เรื่อง เนย เทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
pdf.png

24

ครีม

pdf.png

Consolidated

 

24.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 208) พ.ศ.2543 เรื่อง ครีม

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 208) B.E. 2543 (2000) Re : Cream
pdf.png

25

เนยแข็ง

pdf.png

Consolidated

 

25.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 209) พ.ศ.2543 เรื่อง เนยแข็ง

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 209) B.E. 2543 (2000) Re : Cheese
pdf.png

26

อาหารกึ่งสำเร็จรูป

pdf.png

Consolidated

 

26.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 210) B.E. 2543 (2000) Re : Semi-processed Foods
pdf.png

27

น้ำผึ้ง

pdf.png

Consolidated

 

27.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 211) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ำผึ้ง

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 211) B.E. 2543 (2000) Re : Honey
pdf.png

28

แยม เยลลี่ และ มาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

pdf.png

Consolidated

 

 28.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543 เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
แนบท้ายประกาศ

 • บัญชีหมายเลข 1 วัตถุเจือปนอาหาร
 • บัญชีหมายเลข 2 วัตถุเจือปนอาหาร (สี)
 • บัญชีหมายเลข 3 วัตถุเจือปนอาหาร (วัตถุแต่งกลิ่นรสอาหาร)
pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 213) B.E. 2543 (2000) Re : Jam, jelly, and marmalade in sealed containers
pdf.png

29

เนยใสหรือกี (Ghee)

pdf.png

Consolidated

 

29.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 226) พ.ศ.2544 เรื่อง เนยใสหรือกี (Ghee)
แนบท้ายประกาศ

 • วัตถุเจือปนอาหารในเนยใสหรือกี
pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 226) B.E. 2544 (2001) Re : Ghee.
pdf.png

30

เนย

pdf.png

Consolidated

 

30.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 227) พ.ศ.2544 เรื่อง เนย
แนบท้ายประกาศ

 • วัตถุเจือปนอาหารในเนย
pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 227) B.E. 2544 (2001) Re : Butter.
pdf.png

31

ไข่เยี่ยวม้า

pdf.png

Consolidated

 

31.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 236) พ.ศ.2544 เรื่อง ไข่เยี่ยวม้า

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 236) B.E. 2544 (2001) Re : Alkaline-preserved Eggs.
pdf.png

32

สุรา

 

 

32.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุรา (ฉบับที่ - พ.ศ.2552 (315))

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health Re : Liquor
pdf.png

33

ชาสมุนไพร

 

33.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 426) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ชาจากพืช

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No.426) B.E 2564 (2021) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Tea Infusion
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 426) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ชาจากพืช  
pdf.png

34

น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

pdf.png

Consolidated

 

34.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

pdf.png

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 61) (1981) Re : Drinking Water in Sealed Containers
pdf.png

 

34.2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 135) B.E.2534 (2001) Re : Drinking Water in Sealed Container (No.2)
pdf.png

 

34.3

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3)
แนบท้ายประกาศ

 • การผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 220) B.E. 2544 (2001) Re : Drinking Water in Sealed Containers (No. 3).
pdf.png

 

34.4

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 (ฉบับปี - พ.ศ.2553 (319))

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health Re : Amendment of the Notification of the Ministry of Public Health (No. 220) B.E. 2544 (2001)
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 205/2550 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544
pdf.png

 

 

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร
pdf.png

 

34.5

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 256) พ.ศ.2545 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4)

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 256) B.E. 2545 (2002) Re : Drinking Water in Sealed Containers. (No. 4)
pdf.png

 

34.6

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 284) พ.ศ.2547 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 5)

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 284) B.E. 2547 (2004) Re : Drinking Water in Sealed Containers (No.5)
pdf.png

 

34.7

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 6) (ฉบับที่ - พ.ศ. 2553 (316))

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health Re : Drinking Water in Sealed Containers (No. 6).
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 6)
pdf.png

35

น้ำแข็ง

pdf.png

Consolidated

 

35.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำแข็ง

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 78) (1984) Re : Ice.
pdf.png

 

35.2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 2)

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 137) B.E. 2534 (1991) Re : Ice. (No.2)
pdf.png

 

35.3

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2545 เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 3)

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 254) B.E. 2545 (2002) Re : Ice. (No. 3)
pdf.png

 

35.4

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 285) พ.ศ.2547 เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 4)

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 285) B.E. 2547 (2004) Re : Ice (No.4)
pdf.png

36

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

pdf.png

Consolidated

 

36.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

pdf.png

 

 

 • Notification of Ministry of Public Health (No. 293) B.E.2548 (2005) Re : Food Supplement
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548 เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
pdf.png

 

 

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และคุณภาพหรือมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
pdf.png

 

 

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ
    - บัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ
pdf.png

 

 

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน
      - บัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน
pdf.png

 

 

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำการใช้ส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
pdf.png

 

36.2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)

pdf.png

 

 

 • Notification of Ministry of Public Health (No. 309) B.E.2550 (2007) Re : Food Supplements (2nd edition)
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)
pdf.png

 

36.3

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3)
แนบท้ายประกาศ

 • ข้อความหรือคำเตือนการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 405) B.E. 2562 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re : Food supplement (No.3)
pdf.png

 

36.4

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 411) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 4)

pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4)
pdf.png

37

รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี

 

37.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548 เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health (No. 294) B.E. 2548 (2005) Re : Royal Jelly and Royal Jelly Products
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548 เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
pdf.png

38

น้ำเกลือปรุงอาหาร

 

38.1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำเกลือปรุงอาหาร (ฉบับที่ - พ.ศ.2553 (324))

pdf.png

 

 

 • Notification of the Ministry of Public Health Re : Brine for Cooking
pdf.png

 

 

คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดข้อความที่ต้องแสดงในฉลากของน้ำเกลือปรุงอาหาร
pdf.png