ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 174) พ.ศ. 2539 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย
3 ตุลาคม 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 174) พ.ศ. 2539 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย อาหารที่พ้นกำหนดหมดอายุหรือพ้นกำหนดที่ควรบริโภค (อาหาร-อาหารเสริม-นมดัดแปลง สำหรับทารกและเด็กเล็ก, นมโคพี่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ และอาหารที่วัตถุประสงค์ pdf.png
 
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 174) B.E. 2539 (1997) Re: Prescription of Food Prohibited to be Imported or Sold.
pdf.png
  1.1 คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
    -  
2. การตรวจวิเคราะห์  
       
3. คู่มือสำหรับประชาชน  
       
4. ประเด็น ถาม - ตอบ