ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 263) พ.ศ. 2545 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย
3 ตุลาคม 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 263) พ.ศ. 2545 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย (วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลีที่มีส่วนประกอบของกลูโคแมนแนนหรือแป้งจากหัวบุกในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก) pdf.png
 
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 263) B.E. 2545 (2002) Re: Prescribed Prohibited Food to be Produced, Imported, or Sold.
pdf.png
  1.1 คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
    -  
2. การตรวจวิเคราะห์  
       
3. คู่มือสำหรับประชาชน  
       
4. ประเด็น ถาม - ตอบ