ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 310) พ.ศ. 2551 เรื่อง การห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย
3 ตุลาคม 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 310) พ.ศ. 2551 เรื่อง การห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย (อาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุอาหารและหีบห่อ) pdf.png
 
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 310) B.E. 2551 (2008) Re : Prescribed Prohibited Food, packed together with other things or objects which are not food in the food packages, to be Produced, Imported, or Sold.
pdf.png
  1.1 คำชี้แจงกฎหมาย/แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 310 พ.ศ. 2551 เรื่อง การห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุอาหารและหีบห่อ
pdf.png
   
  • คู่มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 310) พ.ศ.2551 เรื่อง การห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุอาหารและหีบห่อ
pdf.png
   
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาวัตถุที่ให้ความร้อนแก่อาหารที่บรรจุรวมไว้ในหีบห่อของภาชนะบรรจุอาหาร
pdf.png
2. การตรวจวิเคราะห์  
       
3. คู่มือสำหรับประชาชน  
       
4. ประเด็น ถาม - ตอบ