ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3 ตุลาคม 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. อาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย pdf.png
Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย
pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 424), B.E. 2564 (2021) RE: Prescribing Food Prohibited from Production, Import, or Sale*
pdf.png
  1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2564 อเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย [กระท่อม]
pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 430), B.E. 2564 (2021) RE: Amendment to the Notification of the Ministry of Public Health (No. 424), B.E. 2564 (2021) Re: Prescribing Food Prohibited from Production, Import, or Sale.
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
    -