ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 431) พ.ศ. 2565 เรื่อง อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตตัดแปรพันธุกรรม
3 ตุลาคม 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 431) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม pdf.png
 
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 431) B.E. 2565 (2022) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 (1979) RE: Foods Derived from Genetically Modified Organisms.
pdf.png
  คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
 
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 431) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
pdf.png