ติดต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
20 กันยายน 2566

หน่วยประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหารหรือภาชนะที่ทำจากพลาสติก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
โทรศัพท์: 065-395-6282
E-mail: warada.t@ku.th