กรณี อย. รับรายงานจากหน่วยประเมินภายนอก
23 มิถุนายน 2566

2022-08-22_112609.jpg

 

1. ประเภทคำขอ และรายละเอียดการยื่นคำขอประเมินความปลอดภัย "กรณี อย. รับรายงานจากหน่วยประเมินภายนอก" ได้แก่

 

2. รายชื่อหน่วยงานประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ และขอบข่ายที่ประเมิน

Food_assessment.jpg

ช่องทางติดต่อหน่วยงานประเมิน

  • สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิก
  • สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม คลิก
  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คลิก
  • ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (TRAC) คลิก
  • ศูนย์ประเมินด้านโภชนาการและการกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหารแห่งประเทศไทยมูลนิธิพัฒนาโภชนาการ คลิก
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร) คลิก

 

3.  ขั้นตอนการยื่นคำขอผ่านระบบ e-submission ประเมินความปลอดภัย

3.1 ยื่นเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-Submission Link 
       หมายเหตุ การกรอกเอกสารขอเปิดสิทธิ์ ให้เลือกขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานในส่วน "การขอประเมินด้านวิชาการ" ด้วย

2022-08-22_1436.jpg

 

3.2 ดำเนินการยื่นคำขอผ่านระบบ ตามขั้นตอนดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์ https://privus.fda.moph.go.th/ เลือก “ผู้ประกอบการ”
  • คลิกเลือกกระบวนงานประเมินความปลอดภัยที่ท่านต้องการยื่นคำขอ
  • ดำเนินการยื่นคำขอประเมินความปลอดภัยตามขั้นตอนดังนี้  รายละเอียด

 

2022-08-22_1457.jpg