การขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตอาหารที่ส่งออกอาหารไปยังประเทศอินเดีย ตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารของประเทศอินเดีย
25 มิถุนายน 2566

          ด้วยหน่วยงาน Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) กำหนดให้สถานที่ผลิตอาหารในต่างประเทศที่ผลิตสินค้าอาหารตามประเภทอาหารที่มีความเสี่ยงสูงตามที่กำหนด และประสงค์ส่งสินค้าอาหารดังกล่าวไปยังประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ต้องขึ้นทะเบียนกับ FSSAI โดยผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต และต้องนำเข้าผ่านด่านนำเข้าที่กำหนดเท่านั้น     
โดยสรุปได้ ดังนี้

1. ประเภทอาหารที่ต้องขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตอาหารและหน่วยงานของประเทศไทย ที่รับผิดชอบการดำเนินการเพื่อขึ้นทะเบียนอาหารที่ส่งออกไปยังประเทศอินเดีย (Competent Authority; CA) ดังนี้

ประเภทอาหาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1) นมและผลิตภัณฑ์นม (Milk and Milk Product) กรมปศุสัตว์
2) เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ รวมถึงไก่ ปลา และผลิตภัณฑ์ (Meat and Meat Product including poultry, fish and their products)

กรมปศุสัตว์ /กรมประมง

3) ไข่ผง (Egg Powder) กรมปศุสัตว์

4) อาหารทารก (Infant Food) ได้แก่

(1) อาหารเสริมจากนมธัญพืช (Milk Cereal based Complementary Food)

(2) อาหารเสริมจากธัญพืช (Processed Cereal based Complementary Food)

(3) นมผงสูตรต่อเนื่อง (Follow-Up Formula)

(4) อาหารสำหรับทารกจากวัถตุดิบท้องถิ่น (Food for Infants based on Traditional Food Ingredient)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5) นิวตราซูติคอล (Nutraceuticals) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

          

2. วิธีการขอขึ้นทะเบียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

          ผู้ผลิตที่ประสงค์ยื่นขอขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตอาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปถึงประเทศอินเดียในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566  ขอให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตอาหารสำหรับการส่งออกไปยังประเทศอินเดีย ตามแบบฟอร์มคำขอฯ ที่กำหนด กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลาตามที่หน่วยงาน FSSAI ประเทศอินเดียกำหนดไว้ ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้

กองอาหาร กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด (งานออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก)

ห้อง 325 ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โทรศัพท์: 02 590 7177 email: contactfooddivision@gmail.com

 

ทั้งนี้ หลังจากวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้ประกอบการยังสามารถยื่นคำขอฯ ดังกล่าวได้ตามช่องทางการติดต่อเดียวกันนี้

 

ขั้นตอนการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตอาหารเพื่อส่งออกไปยังประเทศอินเดีย
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

001.jpeg

3. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศอินเดีย ดังนี้

3.1 กฎระเบียบมาตรฐานสินค้าอาหารสำหรับทารก (Infant Food) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ==> https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Compendium_Food_Infant_04_10_2022.pdf

QR-31.jpeg

3.2 กฏระเบียบมาตรฐานสินค้านิวตราซูติคอล (Nutraceuticals) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ==> https://www.fssai.gov.in/upload/advisories/2022/04/624ac1be799dbDirection_Nutra_30_03_2022.pdf

QR-32.jpeg

3.3 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ==> https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php

QR-33.jpeg

4. รายชื่อด่านของอินเดียสำหรับการนำเข้าอาหารดังกล่าว และสินค้าอาหารที่กำหนดให้ผ่านด่านดังกล่าว  สามารถดูข้อมูลได้จาก: ==> https://www.fssai.gov.in/upload/advisories/2022/10/634d37acae32eOrder_Import_Food_17_10_2022.pdf

QR-4.jpeg

5. เว็บไซต์ของ FSSAI ประเทศอินเดีย สำหรับติดตามรายชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว: ==> https://www.fssai.gov.in/

QR-5.jpeg

6. ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนผ่านหน่วยงานอื่น ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง สามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ:  ==> https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8352

QR-6.jpeg

7. ​คำขอขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตอาหารสำหรับการส่งออกไปยังประเทศอินเดีย สำหรับกลุ่มอาหาร: Infant Food  และ Nutraceuticals ตามกฎระเบียบของประเทศอินเดีย ==> https://www.fda.moph.go.th/sites/food/downloadForm/82_India.pdf

82.jpeg