การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร
7 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร

กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเรียนประชาสัมพันธ์ว่าขณะนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 444) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 3)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ส่งผลทำให้ประกาศฯฉบับดังกล่าว ส่งผลทำให้ประกาศฯฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

สรุปหลักการและสาระสำคัญ

  1. ยกเลิกบัญชีหมายเลข 1 และบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2)
  2. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) ให้จําหน่ายต่อไปได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ

            ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารและรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) จะกำหนด “ปีที่รับค่ากำหนด” ในบัญชีเป็น “2566” 

บัญชีข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศฯ (ฉบับที่ 418) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

  • กรณีที่ใช้ตัวหนังสือสีน้ำเงิน “xxx” จะเป็นข้อกำหนดและรายละเอียดที่เพิ่มเติมหรือปรับปรุงจากประกาศฯ (ฉบับที่ 418)
  • กรณีที่ใช้ตัวหนังสือสีแดงและขีดทับ “xxx จะเป็นข้อกำหนดและรายละเอียดที่จะถูกถอนออกจากประกาศฯ (ฉบับที่ 418)