ขอข้อมูลเชิงเทคนิคและเชิญแสดงข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทบทวนข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน สำหรับน้ำมันในกลุ่มน้ำมันมะกอก และน้ำมันกากมะกอก
24 เมษายน 2567

            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อยู่ระหว่างการทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำมันและไขมัน ทั้งนี้ จากการเวียนขอข้อคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศฯ มีผู้ประกอบการเสนอให้ทบทวนข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของน้ำมันมะกอก และน้ำมันกากมะกอก 

            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พิจารณาทบทวนโดยนำมาตรฐานอาหารสากลโคเด็กซ์ สำหรับน้ำมันมะกอก และน้ำมันกากมะกอก และกฎหมาย/มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการพิจารณาเพื่อให้มีความเหมาะสมและผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้บนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงเห็นสมควรสอบถามข้อคิดเห็นและข้อมูลจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าน้ำมันมะกอก และน้ำมันกากมะกอก รวมทั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลมาปรับแก้ไขกฎหมายให้มีความเหมาะสมต่อไป

เอกสาร

คำชี้แจง และ แนวทางการกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานสำหรับน้ำมันมะกอก และน้ำมันกากมะกอก แบบสอบถามข้อคิดเห็นฯ
law-technical-rq1.jpg law-technical-rq2.jpg

 

โปรดส่งข้อคิดเห็น ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567

สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร 

โทรศัพท์ : 02-590 7178, 02-590 7179 ในวันและเวลาราชการ

อีเมล์ :  food.publichearing@gmail.com