ขอข้อมูลเชิงเทคนิคเพื่อทบทวนประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว
9 เมษายน 2567

ความเป็นมา

              ด้วยกองอาหาร อยู่ระหว่างการทบทวนประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

    1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ  วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2548
    2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ  วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548
    3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ  วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552
    4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ  วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

              เพื่อให้ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันสอดคล้องตามความจำเป็นทางเทคโนโลยีการผลิต โดยยังคงคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ 

             ในการนี้จึงเห็นควรขอข้อคิดเห็นเชิงเทคนิคและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการวัตถุเจือปนอาหารที่ยังคงมีการใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม และความเหมาะสมของแนวทางในการทบทวนประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร 

             กองอาหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อคิดเห็นเชิงเทคนิคและข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น โดยขอความอนุเคราะห์ส่งข้อคิดเห็นกลับมาทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail): food.publichearing@gmail.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

แบบแสดงความคิดเห็น

pdf-B.png     docx-B.png

ติดต่อสอบถาม

นางสาวปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุล / นางสาวศิริรัตน์ ขุนดำ 

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โทรศัพท์ 0 2590 7178   ในวันและเวลาราชการ

 

สิ้นสุดการส่งข้อมูลภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567