[อบรม] ขอเชิญอบรมหลักสูตรหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
3 มกราคม 2566

ขอเชิญอบรมหลักสูตรหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

 
ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง
รูปแบบการอบรมและการสอบวัดความรู้ มี 2 รูปแบบ
1. ศึกษาด้วยตนเองจาก "คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง"  และสมัครเข้ารับการสอบวัดความรู้ ณ ศูนย์สอบที่ อย. กำหนด ท่านสามารถเช็คกำหนดการสอบและสถานที่จัดสอบที่ท่านสะดวกจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
1.1 มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เช็คกำหนดการสอบและสถานที่จัดสอบ บนเว็บไซต์มูลนิธิ อย. 
2. การอบรมในรูปแบบออนไลน์ และสอบวัดความรู้ในระหว่างการอบรม เช็คกำหนดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ บนเว็บไซต์มูลนิธิ อย.
ทั้ง 2 รูปแบบ เมื่อผู้สอบวัดความรู้ผ่านตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ อย. กำหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตรสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์