คู่มือปัญหาและแนวทางแก้ไขการผลิตน้ำแข็ง
23 มิถุนายน 2566