คู่มือแนวทางการยื่นขออนุญาตผลิตหรือแบ่งบรรจุอาหารประเภท เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ด กัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมัน จากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง
20 มิถุนายน 2566