คู่มือการยื่นขออนุมัติ
24 มิถุนายน 2566

รายการ

Download

PDF

VIDEO

4. การยื่นขออนุมัติ (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา)

 

4.1 ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

4.2 ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล