คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำของานโฆษณาอาหาร
24 มิถุนายน 2566

รายการ PDF VDO
  คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำของานโฆษณาอาหาร    
1.   คู่มือการเข้าสู่ระบบยื่นเอกสารและชำระเงินค่าคำขอ
(กรณีผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 5 รายการต่อ 1 คำขอ)
pdf.png  
2.   คู่มือการเข้าสู่ระบบยื่นเอกสารและชำระเงินค่าคำขอ
(กรณีผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 รายการต่อ 1 คำขอ)
pdf.png