[อบรม] หลักสูตร "ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด" วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566
31 ตุลาคม 2566