ช็อกโกแลต
22 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. ช็อกโกแลต  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 441) พ.ศ. 2566 เรื่อง ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต pdf.png
   
  • Notification of Ministry of Public Health (No. 441) B.E. 2566 (2023) Re: Chocolate and Chocolate Products.
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 441) พ.ศ. 2566 เรื่อง ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต
pdf.png
       

 

สรุปหลักการและสาระสำคัญ

01.jpg         

 

แนวทางดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการ

 

ประเด็นถาม - ตอบ

 

เครื่องมือช่วยในการคำนวณเบื้องต้น