แยม เยลลี่ และ มาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
25 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. แยม เยลลี่ และ มาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท pdf.png
Consolidated version
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543 เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 213) B.E. 2543 (2000) Re : Jam, jelly, and marmalade in sealed containers.
pdf.png