น้ำมันและไขมัน
22 กันยายน 2566

ลำดับ
(์No.)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Food regulations and related documents)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(document)
     
1. น้ำมันและไขมัน  
  1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 421 พ.ศ. 2564 เรื่อง น้ำมันและไขมัน pdf.png
   
  • Notification of the Ministry of Public Health (No.421) B.E 2564 (2021) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Edible oils and fats.
pdf.png
    คำชี้แจงกฎหมาย/ แนวปฏิบัติ  
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน
pdf.png
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2564 เรื่อง น้ำมันและไขมัน
pdf.png
   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การยื่นขออนุญาตน้ำมันและไขมันอื่น
pdf.png