menu.png   ช่องทางการปรึกษาการจัดประเภทอาหาร

​1. หนังสือหารือประเภทอาหาร พร้อมแนบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามเอกสาร “รายละเอียดผลิตภัณฑ์สำหรับการพิจารณาประเภทอาหาร” (สืบค้นได้ที่เว็บไซต์กองอาหาร หัวข้อ “ดาวน์โหลด” ข้อ 29.1) โดย

         1.1 ยื่นหนังสือด้วยตนเอง ถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 218 หรือ
         1.2 ส่งไปรษณีย์ถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2. สอบถามผ่านระบบ Consultation e-service ศึกษาวิธีการได้ที่เว็บไซต์ Consultation e-service หรือโทร. 0 2590 7614  

3. ติดต่อสอบถามงานจัดประเภทอาหาร โทร. 0 2590 7211​ ​