ตัวอย่างข้อเท็จจริงที่อาจเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม ตามมาตรา ๒๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
24 มิถุนายน 2566