โครงการอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ การขออนุญาตด้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ และเครือข่ายในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
15 สิงหาคม 2566

อย. ปลูกความรู้ผู้ประกอบการ SMEs หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลก

          อย. เปิดคอร์สเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการผลิตอาหารระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน มุ่งส่งเสริมความรู้ให้สามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยตามหลักมาตรฐาน GMP รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันในเวทีโลก

meeting-10aug-pic1.jpg meeting-10aug-pic2.jpg

          เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ และเครือข่ายในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารและการจัดเตรียมสถานที่ผลิตอาหารให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารรวมทั้งได้เผยแพร่คู่มือการอนุญาตสถานที่และผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถศึกษาด้วยตนเอง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย รวมทั้งผู้ประกอบการผลิตอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำบริโภค/น้ำแร่ธรรมชาติที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย และน้ำแข็งเพื่อการบริโภค ในระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน นำองค์ความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ การจัดเตรียมสถานที่ผลิตให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ GMP และจัดทำฉลากได้อย่างถูกต้อง ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหาร เพื่อยกระดับสถานประกอบการให้สามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและได้รับการอนุญาตตามกฎหมายซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ ต่อยอดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่จะเกิดขึ้น โดยมีผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม จำนวน 367 ราย

          การเพิ่มพูนศักยภาพครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในประเทศและต่างประเทศได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย และเกิดความมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตในประเทศไทย ขณะเดียวกันยังช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว

 

ที่มา : กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด