อย.จับมือกับสถานฑูตสหรัฐอเมริกาเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตและระบบการตรวจ รับรองความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร
24 สิงหาคม 2566

meeting-24aug.jpg

 

           อย. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีแผนบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารเชิงระบบที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Farm to Fork) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  พร้อมด้วยเภสัชกรสิตานันท์ พูนผลทรัพย์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองอาหารได้พบกับเจ้าหน้าที่จากสถานฑูตสหรัฐอเมริกา นำโดย Ms.Kelly Stange U.S. Agricultural Counselor, Mr.James Chisholm, Director/Senior Agricultural Attaché, U.S. Embassy, Beijing, Food Safety Inspection Service, USDA, Ms. Deepti Kulkarni Partner, Covington & Burling LLP เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนากฎระเบียบในการกำดูแลด้านอาหารนวัตกรรมใหม่และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแห่งอนาคต (Food for Future) ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตอาหารของโลกที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มถึงหนึ่งหมื่นล้านคนในปี 2030 และมีแนวโน้มว่าในอนาคตจำเป็นต้องแสวงหาแหล่งอาหารโดยเฉพาะโปรตีนทดแทนผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านอาหารควรจะเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและส่งเสริมความเป็นอยู่อย่างมีสุขภาพดี นอกจากนี้ ได้เรียนรู้ร่วมกันถึงการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) โดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่านรหัส (Code) ที่สามารถดึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจติดตามเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของสินค้าอาหารมาประโยชน์และสามารถนำมาเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานกับดูแลด้านอาหารต่อไป 

"SMART FDA BETTER THAILAND"  
: BCG Model : E Service : Technology for Life : Team Thailand : Empowerment : Rapid Response