การประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการผลิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำ รวมทั้งเพิ่มทางเลือกและช่องทางการเข้าถึงอาหารที่มีโซเดียมต่ำ ครั้งที่ 1/ 2566
27 กรกฎาคม 2566

lowsodium-1.jpg  lowsodium-3.jpg

lowsodium-4.jpg  lowsodium-2.jpg

           เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการผลิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำ รวมทั้งเพิ่มทางเลือกและช่องทางการเข้าถึงอาหารที่มีโซเดียมต่ำ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม รองประธานคณะอนุกรรมการฯ นางสาวสุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการกองอาหารอนุกรรมการและเลขานุการ  และ พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี เลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็ม อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอาหารเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะอนุกรรมการฯ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
ซึ่งการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแผนกิจกรรมการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการฯ นำมาบูรณาการการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เพิ่มทางเลือกและช่องทางการเข้าถึงอาหารที่มีโซเดียมต่ำ โดยให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันกำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
(พ.ศ.2566 - 2570) และนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรค
ไม่ติดต่อระดับชาติในการประชุมครั้งถัดไป

 

 

ที่มา : นโยบายแห่งชาติด้านอาหาร