แจ้งยกเลิกสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ

         “หากผู้รับอนุญาต หรือผู้ดำเนินกิจการ ประสงค์จะยกเลิกสิทธิ์การเข้าใช้ระบบของตนเองหรือผู้ที่ตนเองได้มอบอำนาจให้เข้าใช้ระบบเพื่อยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารไว้ ให้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของใคร (ระบุชื่อ และเลขบัตรประชาชน) ลงนามโดยผู้มีอำนาจ ถึงผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ”