ประกาศตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถยื่นทำคำขอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านกระบวนงาน "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 วัน" ได้โดยสามารถศึกษารายละเอียดการยื่นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ที่นี่
15 ตุลาคม 2562