กฎหมายอาหาร


ยาสัตว์ตกค้าง

ลำดับ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาสัตว์ตกค้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1

มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิด

 

 

1.1  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 268) พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิด

pdf.png

 

  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 268) B.E. 2546 (2003) Re : Prescribed Standards for Some Chemicals Contamination in Foods
pdf.png

 

1.2  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 299) พ.ศ. 2549 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2)

pdf.png

 

  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 299) B.E. 2549 (2006) Re : Prescribed standards for some chemical contaminations in foods (2nd Edition)
pdf.png

2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 269) พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์

pdf.png

 

  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 269) B.E. 2546 (2003) Re : Prescribed Standards for β-Agonist Chemicals Group Contamination in Foods
pdf.png

3

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 303) พ.ศ. 2550 เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง

pdf.png

 

  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 303) B.E. 2550 (2007) Re : Veterinary Drugs Residues in Foods
pdf.png
 

3.1  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีบางชนิดในอาหาร

pdf.png

 

วัตถุอันตรายทางการเกษตรตกค้าง

ลำดับ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรตกค้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1

อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

pdf.png

Consolidated version

 

1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

pdf.png

 

  • Ministry of Public Health Notification (No. 387) B.E. 2560 (2017) Re: Food Containing Pesticide Residues (Pesticide Residues in Food)
pdf.png

 

 

1.1.1 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

pdf.png

 

1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 393) พ.ศ. 2561 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2)
(เพิ่มชนิดอาหารและปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของคาร์โบซัลแฟน, กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต และอิมิดาโคพริด และเพิ่มไดโนทิฟูรานเป็นลำดับที่ 53 ของบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2)

pdf.png

 

  • Notification of the Ministry of Public Health (No.393) B.E 2561 (2018) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Food Containing Pesticide Residues (Pesticide Residues in Food) (No.2)
pdf.png

 

 

1.2.1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 393 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2)

pdf.png

 

1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 419) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 3)

pdf.png

 

  • Notification of the Ministry of Public Health (No.419) B.E 2563 (2020) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Food Containing Pesticide Residues (Pesticide Residues in Food) (No.3)
pdf.png

 

1.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 449) พ.ศ.2567 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 4) pdf.png

 

  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 449) B.E 2567 (2024) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Food Containing Pesticide Residues (Pesticide Residues in Food) (No.4).
pdf.png