กฎหมายอาหาร


มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

ลำดับ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสารปนเปื้อน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 98) พ.ศ. 2529 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
(ยกเลิก (จ) ของข้อ 4 (1) ให้ใช้ข้อความในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 273) พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน (ฉบับที่ 2)) Cancel

pdf.png

 

  • Notification of Ministry of Public Health (No. 98) B.E. 2529 (1986) Re : Standard of Foods contained contaminants Cancel
pdf.png

2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 273) พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน (ฉบับที่ 2) Cancel

pdf.png

 

  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 273) B.E. 2546 (2003) Re : Standard of contaminants in food (No. 2) Cancel
pdf.png

 

2.1

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด   Cancel

pdf.png

3

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ -) พ.ศ. 2554 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

pdf.png

 

  • Notification of the Ministry of Public Health Re : Standard of Food Contaminated with Radionuclide
pdf.png

4

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 371) พ.ศ. 2558 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

 

(เพิ่มเงื่อนไขการนำเข้าเนื้อหมูป่า, เนื้อไก่ฟ้าญี่ปุ่น และเนื้อกวางซิกะจากประเทศญี่ปุ่น)

pdf.png

 

  • Notification of the Ministry of Public Health (No 371) B.E. 2558 (2015) Re : Import Requirement for Food with Risk from Radionuclide Contamination
pdf.png

5

กำหนดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย

 

5.1 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 283) พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย

pdf.png

 

 

  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 283) B.E. 2547 (2004) Re: Stipulation on the Amount of Polar Compounds in Oil Used for Frying or Cooking Food for Sale.
pdf.png

 

5.2 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 347) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ

pdf.png

 

 

  • Notification of the Ministry of Public Health (No. 347) B.E 2555(2012) Re: Method of food production with reused cooking oil.
pdf.png

6

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 413 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับที่กำหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 

pdf.png

7

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 414 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

pdf.png

 

7.1 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

pdf.png