ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 4 ฉบับ
5 มกราคม 2567

        กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเรียนประชาสัมพันธ์ว่า ขณะนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ฉบับ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

  1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 445) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ฉลากโภชนาการ
  2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 446) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ (ฉบับที่ 2)
  3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 447) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหารบนฉลาก
  4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 448) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 5)

วันที่ประกาศฯ มีผลบังคับใช้

           ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 445 - 448 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ส่งผลทำให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป 

ระยะเวลาผ่อนผัน

           อาหารที่มีการแสดงฉลากโภชนาการ หรืออาหารที่แสดงข้อความกล่าวหน้าที่ของสารอาหาร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวิตามินและแร่ธาตุที่ได้รับอนุญาต อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงจำหน่ายต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2570

สรุปหลักการและสาระสำคัญ

           หลักการและสาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 445 - 448

new-law-7.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร 

โทรศัพท์ 02 590 7178 และ 02 590 7185 ในวันและเวลาราชการ