การปรับเปลี่ยนวิธีการยื่นขออนุญาต คำขอแก้ไขของอาหารเสี่ยงต่ำ และการขอรับเลข ref cer.ผ่านระบบ e-submission
13 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์

          ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 กองอาหารมีการปรับเปลี่ยนการยื่นขออนุญาตผ่านระบบ e-submission ดังนี้

          1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการกรอกข้อมูลคำขอและวิธีการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเสี่ยงต่ำ (สบ.7) และคำขอแก้ไขผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเสี่ยงต่ำ เป็นการกรอกข้อมูลผ่าน web application ท่านสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลและการยื่นคำขอรูปแบบใหม่ได้ที่คู่มือการยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหารคำขอใหม่ (สบ.7) และ คำขอแก้ไข

          สำหรับคำขออนุญาตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้างต้นที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ในระบบ e-submission กองอาหารจะดำเนินการ ดังนี้

                    1.1 กรณีคำขอเดิมที่อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาต มีเลขรับคำขอ ท่านสามารถใช้เลขคำขอเดิมจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้กรณีเจ้าหน้าที่ขอคำชี้แจง สามารถดูวิธีการชี้แจงได้ที่ คู่มือการยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหารคำขอใหม่ (สบ.7) และ คำขอแก้ไข (สบ.8) หน้า 56-60

                    1.2 กรณีคำขอที่อยู่ระหว่างการยื่นขอ แต่ยังไม่ได้ชำระค่าคำขอและไม่มีเลขรับคำขอ ระบบจะทำการยกเลิกคำขอโดยอัตโนมัติ รวมถึงใบสั่งชำระที่รอการชำระเงินด้วย เพื่อให้ท่านยื่นคำขอผ่านระบบที่ปรับปรุงใหม่

          2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการยื่นขอรับเลข ref cer. สำหรับการยื่นใบรับรองสถานที่ผลิต (กรณีนำเข้า) เป็นการกรอกข้อมูลผ่าน web application ท่านสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลและการยื่นคำขอรูปแบบใหม่ได้ที่คู่มือการยื่นใบรับรองสถานที่ผลิตต่างประเทศ

          3. เพิ่มประเภทอาหารที่อนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบ Auto e-permission อีก 6 ประเภท โดยมีตารางสรุปรายละเอียดดังนี้     clickhere.png