ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้
5 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้

      กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเรียนประชาสัมพันธ์ว่าขณะนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 441) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ส่งผลทำให้ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

สรุปหลักการและสาระสำคัญ

01.jpg         02.jpg

 

แนวทางดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการ

 

ประเด็นถาม - ตอบ

 

เครื่องมือช่วยในการคำนวณเบื้องต้น