การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการดำเนินงานในการพัฒนา และยกระดับศูนย์การเรียนรู้ระดับภาคฯ อย่างยั่งยืน วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
26 กรกฎาคม 2566

5-6july-1.jpg  5-6july-2.jpg

5-6july-3.jpg  5-6july-4.jpg

          เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการดำเนินงานในการพัฒนาและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ระดับภาคฯ อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยมีนายวัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้บูรณาการกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับสถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชา กิจกรรมภาคปฏิบัติในการพัฒนาทักษะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Tea testing) พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันชาและกาแฟและโรงงานผลิตสมุนไพรต้นแบบ บรรยายเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (ชา และชาจากพืช) ด้าน Social Enterprise โดยอาจารย์ ดร.ปรัศนีย์ ณ คีรี อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Group Coaching สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับภาค โดยเจ้าหน้าที่จากกองอาหาร ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีสถานประกอบการที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับภาค (ชาและชาจากพืช) เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 7 สถานประกอบการ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (บริษัท สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี เกษตรอินทรีย์ จำกัด และบริษัท ที แกลเลอรี่ กรุ๊ป) จังหวัดอุดรราชธานี (นาบัวปาร์ค) จังหวัดมุกดาหาร (วิสาหกิจชุมชมไทบ้านอินดี้) จังหวัดชัยภูมิ (บริษัท ภูเชียงทา เฮิร์บแลนด์ จำกัด และบริษัทอารมณ์ดีฟาร์ม จำกัด) จังหวัดพะเยา (บริษัท ธนกฤตฟู๊ดส์แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด)

 

ที่มา : นโยบายแห่งชาติด้านอาหาร